XXI Anniversary


“สพฺพาสี วิสะชาตีนํ ทิพพะมนฺตาคะทํ วิยะ
ยนฺนาเสติ วิสํ โฆรํ เสสญฺจาปิ ปะริสสะยํ
อาณกฺเขตตมฺหิ สพฺพตฺถะ สพฺพะทา สพฺพะปาณินํ
สฺพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตนฺตมฺ ภะณามะ เห”

Continue Reading