Role of Computer Engineers

  การบ้านเขียนเรียงความ หัวข้อบทบาทหน้าที่ของวิศวกรคอมพิวเตอร์ของสังคมไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า รายวิชา 242-303 Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession

 

บทบาทหน้าที่ของวิศวกรคอมพิวเตอร์ของสังคมไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า

  ในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “ยุคโลกาภิวัตน์” เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา เกือบทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในหลาย ๆ หลักสูตรด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร เมื่อจบออกมาสามารถนำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อขึ้นชื่อว่า “วิศวกร” คือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต ทำให้วิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่มีความสำคัญและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้ วิศวกรคอมพิวเตอร์ จึงมีบทบาทอย่างมากในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเชิงอัลกอริทึม การออกแบบพัฒนาระบบให้สามารถทำงานตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้ หรือแม้แต่การบำรุงรักษาระบบให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันตลาดแรงงานของไทย มีความต้องการวิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก เพื่อมารองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค Start Up ซึ่งเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจ เพื่อมารองรับยุคของเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ตซิตี้ (Smart City) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทำให้เมืองเชื่อมโยงกันด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มเติมความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต หรือการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อมารองรับยุค IoT หรือ Internet of things ยุคที่ทุกสิ่งสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย

  จึงอาจกล่าวได้ว่าในอนาคต 10 ปีข้างหน้า เมื่อความรู้และพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของมนุษย์เพิ่มสูงขึ้น วิศวกรคอมพิวเตอร์ก็จะยิ่งมีบทบาทหน้าที่มากขึ้น ในการเข้าร่วมการพัฒนา ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
 

signature

You may also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *